Acta 13 de novembre de 2012

ACTA DEL CONSELL DELS INFANTS

Tema: Constitució del Consell dels Infants

ASSISTENTS:

L’Alcalde:

Sr. JULI FERNÁNDEZ i IRUELA

Regidor d’Educació:

Sr. XAVIER ROCAS

Àrea d’Educació:

Sra. NURIA AUPÍ i GIFRE

Sra. BÀRBARA ROMERO i RAMÍREZ

Secretari:

Sr. JORDI TURON i SERRA

Interventor:

Sr. GUSTAU TÀPIAS i SOLÀ

En la Sala de Plens de l’Ajuntament, el dia 13 de novembre de 2012, quan passen trenta minuts de les cinc hores de la tarda es reuneix l’alumnat representant del Consell dels infants de Palafrugell.

1.-  PRESENTACIÓ DE L’ALCALDE.

Sr. Alcalde.-  Bona tarda a aquests nens i nenes, pares, mares i professors, benvinguts i la veritat és que en aquests plenaris, la gent que hi ha, és gent una mica més gran que vosaltres i que alguna vegada els toca decidir temes importants, però bé en qualsevol cas, jo voldria destacar que el fet que estiguem aquí en aquest Ajuntament, en un acte de constitució del que és el Consell d’Infants de Palafrugell, una eina de participació, una eina de debat, que us ha de permetre doncs començar amb el que jo crec que ha de ser una eina de futur, de poder debatre, per poder participar i dir la vostra en temes que segurament us preocupen, us interessen. Segur que aquesta percepció que doneu d’alguns temes, als més grans ens han d’ajudar, perquè crec que en aquests moments és molt i molt important la implicació, el fet que vosaltres ens ajudeu a nosaltres, els que fem l’àmbit polític, i que feu propostes, suggeriments, del que us agradaria, dels diferents temes que podeu tractar. És molt important aquesta eina ja que ens ha d’ajudar. Crec que us ho passareu bé, ja veureu després quan us expliquin més o menys com funciona tot, i res més, només desitjar que us agradi, hi participeu, ja que aquesta iniciativa crec que és molt important perquè tots plegats en traguem el màxim profit.  Ara us hauré de deixar perquè estic en unes altres tasques similars a les vostres però diferents i per tant deixaré que sigui el regidor de Cultura i Educació, Xavier Rocas i la Núria Aupí i també el Secretari, que tenim aquí. Aquest senyor és el secretari, de fet aquest és el senyor que mana realment i aquest altre senyor és l’interventor, el que mana amb els diners.

El secretari mana en les qüestions de les lleis i per tant aquí, us deixo amb els que realment manen i per tant, repeteixo, que us ho passeu bé, que gaudiu, que ens feu suggeriments i que feu aquestes aportacions.

2.-  EL PLE MUNICIPAL: què es fa, qui el forma, quan es reuneix….

Intervé el Sr. Secretari manifestant que ara us explicarem què és un Ple, però abans us volem preguntar si d’aquestes fotos que hi ha a les parets de la Sala de Plens coneixeu algunes persones, és a dir, les fotos dels retrats.

Intervé una consellera dient que el Rei d’Espanya.

Sr. Secretari.-  però qui més coneixeu?

Consellera:  l’Artur Mas.

Sr. Secretari.-  qui és l’Artur Mas?

Conseller:  El president de Catalunya

Sr. Secretari:  qui més coneixeu?

Conseller:  En José Montilla.

Sr. Secretari:  Qui és?

Conseller:  el segon començant per la dreta.

Sr. Secretari:  Quin càrrec ocupa?

Conseller:  És expresident de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Secretari:  Molt bé.  Qui més coneixeu?

Conseller:  En Pasqual Maragall.

Sr. Secretari:  Qui és?

Conseller:  També expresident de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Secretari:  Què més havia sigut?

Conseller:  Exalcalde de Barcelona.

Sr. Secretari:  Molt bé.  Hi falten alguns altres no?  No en coneixeu més?

Conseller:  En Jordi Pujol, expresident també de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Secretari:  I aquests com els coneixeu, on els heu vist?  Com sabeu que són Presidents, Expresidents?

Interventor:  A classe potser?

Conseller:  Sí.

Sr. Secretari: I els altres no els coneixeu, no?  Aquests són,  Francesc Macià i Lluís Companys que varen ser presidents de la Generalitat abans de la Guerra Civil als anys 30.  El  que està tapat és en Josep Irla, que va ser president a l’època de la dictadura d’en Franco i està enterrat al cementiri de Sant Feliu de Guíxols.  I tot seguit hi ha presidents més moderns de l’època democràtica.  I aquí al final veureu que hi ha una galeria, aquesta galeria són els alcaldes, tots els alcaldes que ha tingut l’Ajuntament de Palafrugell al llarg del segle XX i XXI, molts no els coneixereu, coneixereu bàsicament els 5 o 6 últims, que són els que han estat aquí els darrers trenta anys.  Faltaria la foto de l’actual alcalde el Sr. Juli Fernández, que de moment no hi és perquè normalment la foto es posa quan finalitza el mandat l’Alcalde.  Per tant, tindríem els alcaldes de Palafrugell del segle XX, el Rei d’Espanya i els Presidents de la Generalitat de Catalunya, dels darrers anys, segle XX i segle XXI. Aquest espai és la sala de plens de l’Ajuntament, aquestes cadires que vosaltres ocupeu en principi estan ocupades pels regidors de l’Ajuntament. Els regidors de l’Ajuntament de Palafrugell es presenten a unes llistes de partits polítics, Convergència, PSC, Esquerra Republicana, PP i etc.  I cada quatre anys es vota i es trien com a regidors o com a representants, com veieu hi ha 21 cadires, són 21 regidors bàsicament perquè Palafrugell té més de 20.000 habitants i amb més de 20.000 habitants hi ha 21 regidors i aquests regidors són escollits pel poble de Palafrugell i es tria un Alcalde, que en aquest cas és el lloc que ocupa el regidor el senyor Xavier Rocas, que hi havia abans el senyor Alcalde en Juli Fernández.  I aquests regidors un cop han triat l’Alcalde, l’Alcalde forma l’equip de govern que estima convenient.  Hi hauria l’equip de govern i l’oposició.  Ara el que es vol és fer un Consell d’Infants, és a dir, que vosaltres des del Barceló i Matas, des del Vedruna, des del Torres Jonama i des de la resta d’escoles que us han elegit doncs representeu als infants de Palafrugell i per tant tingueu paraula i pugueu fer propostes en aquest Consell d’infants que és el que ha de fer l’Ajuntament, com pot millorar l’Ajuntament, què pot fer l’Ajuntament per ajudar-vos, què cal millorar, què cal potenciar i altres coses.  A part del que seria, vosaltres com a Consell d’Infants o els polítics com a regidors i equip de govern i oposició, també hi ha dos tècnics que serien el secretari i a cap de taula seria l’Interventor General.  El secretari el que fa és aixecar acta. Després l’interventor general de l’Ajuntament us explicarà les funcions que realitza un interventor, quin és el pressupost, quants diners fa servir l’Ajuntament, com els gasta i com els gestiona.

Intervé el Sr. Interventor manifestant que les seves funcions aquí a l’Ajuntament són una mica controlar que tota la gestió econòmica que l’Ajuntament realitza i que es realitzi d’acord amb el que marquen les normatives i les lleis.  L’Ajuntament té moltes competències que ha de realitzar i per això necessita uns recursos econòmics que bàsicament els obté dels impostos dels ciutadans.  Per tant, estem parlant de diner públic i aquest diner públic necessita la màxima transparència en la seva utilització i una de les meves funcions és que aquest diner públic que utilitza l’Ajuntament per prestar els serveis als ciutadans es gestioni de la manera més adequada i conforme amb les normatives. En el Plenari, com ja ha dit el secretari, és on es debaten els temes més importants de l’Ajuntament, les meves funcions són  presentar els temes que tenen un caràcter econòmic, els que tracten dels impostos de les persones i potser el tema més important és el pressupost que dóna la casualitat que aquesta setmana es presentarà al plenari on s’aprovarà el pressupost de l’any que ve.  El pressupost és l’eina, l’instrument que té l’Ajuntament per planificar tota la seva activitat i allà és on han de quedar, han de constar totes les activitats que realitzarà l’Ajuntament i els diners de què disposa per poder-les fer.

Secretari:  Seguint amb el següent punt de l’ordre del dia, aclarit el que és un Ple de l’Ajuntament i el que és un Consell d’Infants, tindria la paraula el regidor d’Educació, per descriure i explicar-vos de forma detallada què és el Consell d’Infants, com el formeu, com hi participareu i com podeu fer aportacions.

3.-  EL CONSELL DELS INFANTS: què és, qui el forma, com funciona, per a què serveix, quan es reuneix...

Sr. Xavier Rocas:  Gràcies senyor secretari i bona tarda als nens i nenes consellers, directors, directores dels centres, professors i familiars, benvinguts a aquesta sessió constitutiva del Consell dels Infants de Palafrugell, ja el secretari i l’interventor us han explicat genèricament com funciona el Plenari i ara a mi em toca breument, per no allargar-nos massa perquè suposo que teníeu moltes ganes de participar ja en aquest primer consell, en què consisteix el Consell dels Infants.  Mireu, és un projecte que nosaltres l’hem treballat com un projecte de participació infantil a través del qual vosaltres, els nens i nenes del municipi podeu col·laborar activament amb la construcció, en el desenvolupament i amb la millora de Palafrugell, del nostre poble.  Un espai on podeu exercir com a ciutadans que sou, perquè nosaltres pensem que els nens i les nenes també ja sou ciutadans de ple dret, doncs el vostre dret a reflexionar, a expressar la vostre opinió, a debatre a prendre decisions i d’aquesta manera també podeu elevar, perquè això també ha de tenir una sortida, poder elevar aquestes decisions en el ple municipal, perquè de les vostres propostes en surti com us agradaria que sigui el nostre poble, tot oferint idees per millorar-lo, segons el que vosaltres penseu i desitgeu.

Quins serien els objectius? Serien per una banda, crear una estructura vàlida que seria el Consell dels Infants perquè pugueu participar i comunicar-vos entre vosaltres i alhora entre les autoritats municipals i l’Ajuntament.  També fomentar entre vosaltres la idea de treball col·lectiu en favor del bé comú, en favor del nostre poble.  Desenvolupar també estratègies per treballar la democràcia participativa, que entengueu quin és el funcionament democràtic bàsic, conèixer quins són els mecanismes de la democràcia, aconseguir que els infants, vosaltres, tingueu la possibilitat de manifestar i decidir com voleu que sigui el municipi,  el municipi entès com de tots els que hi vivim, els adults i els infants i aconseguir també que les persones adultes, nosaltres, reconeguem els vostres drets, valorem la vostra opinió i la tinguem en consideració.  En aquest sentit ens comprometem des d’ara a que els acords i decisions preses en aquest Consell dels Infants tinguin una especial transcendència per l’equip de govern municipal, les quals valorarem i les tindrem en compte en decisions futures que prenguem.

Qui el forma, qui el formeu?   Vosaltres els protagonistes del Consell sou els palafrugellencs i Palafrugellenques entre 10 i 12 anys, un alumne per cada aula de cicle superior de primària, cinquè i sisè en representació de totes les escoles del municipi, les públiques i les concertades, en total sou 18 alumnes, més l’Alcalde, que en aquest cas ha hagut de marxar perquè aquests dies està molt enfeinat, el qual sempre presidirà el Consell.

Com funciona?  També molt breument, perquè potser ja serà lo millor que comencem i un cop comenceu veureu que tot és molt més fàcil del que ara us explicaré.  El que és important és que la regulació del funcionament del Ple del Consell dels Infants ha d’atendre les necessitats i respondre els principis bàsics del dret que teniu tots a poder participar.  Tots heu de poder participar en aquest consell i per tant les regulacions seran perquè d’alguna manera això ho podem fer amb tranquil·litat.  Aquest dret té una sèrie de manifestacions bàsiques, que heu de conèixer, una, la periodicitat de les sessions, suposo que ja els vostres professors i professores us han explicat, però serà una sessió cada dos mesos, serà bimensual.  Després es desenvoluparà aquí, a l’edifici de l’Ajuntament i en aquesta sala, a la sala de Plens, també seran presidides sempre per l’Alcalde o en el cas que no hi sigui l’Alcalde, com avui, en el regidor que ell delegui. Els acords s’adoptaran mitjançant votació i en el cas d’empat, que també pot ser perquè sou divuit, en el cas d’empat decidirà el vot de qualitat de l’Alcalde, aquí us hem preparat unes cartolines que teniu tots a la vostre carpeta, a sobre, la qual veieu que hi ha diferents colors, com si fos un semàfor, la cartolina verda serà el vot afirmatiu, la cartolina vermella serà el vot negatiu, com veieu aquí hi ha una figura que mostra disconformitat i la cartolina taronja serà l’abstenció.

Com a principi general els acords de Ple, s’aprovaran per majoria simple de vot, és a dir que l’únic requisit és que hi hagi més vots a favor que en contra i això vol dir que si hi ha algú que s’absté, aquestes abstencions no compten en el còmput final i també i ja per acabar aquest funcionament, d’explicar-vos que serà obligatori redactar un acta del desenvolupament de cada sessió, és allò que us explicava el senyor Secretari que a mesura que anem parlant això es va gravant i és informàticament queda reflectit, i en la qual, en aquesta acta hi constaran els assistents de la sessió, els temes que s’hagin debatut i els acords adoptats.  També si vosaltres feu alguna intervenció, aquesta intervenció quedarà reflectida breument a l’acta i també el resultat de les votacions.  Les actes seran redactades i custodiades per l’àrea d’Educació i hauran de ser aprovades pel mateix Consell en la sessió següent, per tant en la propera sessió el primer punt serà aprovar l’acta anterior que evidentment se us lliurarà uns dies abans perquè la podeu llegir i veure si hi esteu d’acord.  En principi això seria una miqueta el funcionament del Consell dels Infants, no sé si hi ha alguna pregunta. Si hi ha alguna pregunta, abans de començar podem parlar-ne, però jo ara el que faria seria continuar perquè tampoc tenim massa temps, continuar amb el desenvolupament de la sessió i passaria al punt quatre, que és la constitució del Consell.

4.-  CONSTITUCIÓ DEL CONSELL.

Sr. Secretari:  Constituïm formalment el Consell d’Infants de Palafrugell, que queda format per:

Consellera del Barceló i Matas:       CLÀUDIA GUTIÈRREZ

Conseller del Barceló i Matas:         NIL MARCA

Consellera del Barceló i Matas:       ELENA GORDILLO

Consellera del Carrilet:                    BERTA FERNÁNDEZ

Consellera del Carrilet:                    JÚLIA TÀPIAS

Consellera del Carrilet:                    ORIOL PARRA

Conseller del Torres Jonama:         BERNAT MOLES

Consellera del Torres Jonama:       ANDREA GARCÍA

Consellera del Torres Jonama:       JÚLIA MOLERO

Conseller del Torres Jonama:         POL ÀLVARO

Consellera del Sant Jordi:               MARINA CRUZ

Conseller del Sant Jordi:                 JOSEP LLIMONA

Conseller del Vedruna:                    MARC SÁNCHEZ

Conseller del Vedruna:                    PAU ZAMORA

Conseller del Vedruna:                    MARC TORRECILLAS

Conseller del Vedruna:                    EDUARD AGRAMUNT

Com que hi ha un nombre important de membres que superen més de la meitat del número legal de membres, queda constituït el Consell d’Infants de Palafrugell, excusant el conseller Miguel Orozco del Carrilet i la excusa de la consellera Alba Vivo, de l’escola Barceló i Matas, perquè està malalta.

Per tant quedaria constituït el Consell d’Infants de Palafrugell amb efectes del dia 13 de novembre de 2012, a continuació el següent punt de l’ordre del dia ja seria entrar en matèria i anar per feina i veure quins temes es poden tractar i com es poden desenvolupar.

5.-  TEMES QUE ES TRACTARAN A LES PROPERES SESSIONS.

Intervé la Sra. Núria Aupí, Cap de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell, qui explica que per començar el que farem és demanar-vos un per un els temes que heu escollit.

El funcionament serà el següent: parlarà escola per escola, cada escola dirà els temes i després abans de passar a la següent escola tots vosaltres escollireu quins són els temes d’entre els que haurem escrit en aquesta pissarra, sí semblin més interessants. Els temes que ens quedaran com a més interessants seran cinc, perquè sou cinc escoles i d’aquests cinc us deixarem un moment perquè penseu quin ordre els hi donaríeu de prioritat, quin és el primer tema que voleu tractar, i llavors els votarem, el que us sembla el tema més important, quan surti haureu d’aixecar la cartolina, si no és el més important no, i veurem quants vots tenim al final. Començarem amb el Barceló i Matas. Expliqueu una mica per què heu triat aquest tema, molt curt, molt curt, però el per què. Comença l’escola Barceló i Matas.

Intervé la Clàudia Gutiérrez manifestant que la seva classe ha proposat que facin un carril bici, a prop de les escoles perquè no hi hagin tants accidents.

Intervé en Nil Marca manifestant que la seva escola té apadrinat l’espai de les Torretes, i els agradaria que es fes un espai de neteja i si es pot fer una mica de restauració per conservar-ho bé, ja que és un entorn molt proper.

Intervé l’Elena Gordillo manifestant que també han proposat de fer una neteja profunda als parcs infantils perquè així els nens …  perquè no hi hagués tanta brutícia i juguessin tranquils sense embrutir-se i a més moltes vegades pels parcs hi han enterrades caques dels gossos i no està bé, perquè els nens van trepitjant les caques per allà i està molt malament.

Sra. Aupí:  Molt bé del Barceló i Matas sou tres avui, per tant d’aquests tres temes, tenim:

–  El carril bici proper a les escoles per facilitar l’accés a les escoles.

–  El manteniment i restauració a les Torretes.

–  La neteja profunda als parcs i cura de les caques de gossos.

D’aquests tres anem a votar-los a veure quin és el més important, anem a votar el primer, qui pensa que el primer és el més important?

Sr. Xavier Rocas:  L’escola que proposa també pot votar. Cada conseller és un vot.

Sra. Aupí: El carril bici, nou. El manteniment i la restauració a les Torretes, Sis.  I neteja profunda als parcs i cura de les caques de gossos, un. El que ens quedaria és el carril bici proper a les escoles amb nou vots Passem a la segona escola, que és Carrilet.

Intervé la Berta Fernández manifestant que la seva classe ha proposat que hi hagin més bancs al carrer per poder asseure’s.

Intervé l’Oriol Parra de sisè A manifestant que  han proposat de poder anar l’escola amb bicicleta o a peu.

Intervé la Júlia Tàpias manifestant que la seva classe ha proposat que no hi hagin papers al terra perquè estigui net Palafrugell.

Sra. Aupí: Per tant, anotem: cura que no hi hagin papers al terra, perquè estigui net Palafrugell, no?  I per tant també tindríem tres temes del Carrilet.

 • Més bancs al carrer perquè es pugui asseure.
 • Buscar la manera per anar a l’escola amb bicicleta o a peu, amb seguretat.
 • Que no hi hagin papers al terra.

Votem aquests tres temes sí?  Anem al primer.

Sr. Xavier Rocas:  Recordeu que només podeu votar una vegada.

Sra. Aupí: Més bancs al carrer,nou.  Anar a l’escola amb bici o a peu, dos vots.  I cura que no hi hagi papers al terra, cinc vots.  Per tant ens quedaria el primer tema que guanyaria més bancs al carrer per poder asseure, com que ens queda en acta guardem els altres temes. Passem a la tercera escola, Torres Jonama.

Intervé en Bernat Moles manifestant que la seva classe ha proposat fer un carril bici que travessi el poble.

Intervé l’Andrea Garcia manifestant que la seva classe han parlat de procurar que els nens no ratllin molt els cotxes, ni escupin, ni que els joves robin al supermercat, ni que facin grafitis a les parets.

Sra. Aupí: si us sembla resumirem aquest tema amb la paraula civisme.

Intervé la Júlia Molero manifestant que a la seva classe hem tractat el trànsit i hem demanat si podia haver-hi més policia i que vinguessin més aviat per així vigilar el trànsit a les escoles.

Intervé en Pol Àlvaro manifestant que a la nostra classe hem tractat més seguretat cap a Esclanyà.

Sra. Aupí:  Molt bé, tenim els quatre temes, ara penseu que haureu de votar i només podeu votar una vegada.  El primer.

Sr. Xavier Rocas:  Núria, perdona.  M’agradaria que m’aclarissin una mica, què vol dir això de més seguretat cap a Esclanyà, perquè no m’acaba de quedar massa clar.

Pol Àlvaro:  que no hi ha gaires policies cap aquella zona.

Sr. Secretari:  Cap a Esclanyà o a Esclanyà?

Senyor Xavier Rocas:  Entenc cap a Esclanyà, però seria semblant al que proposa la Júlia, per tant serien dos temes molt similars, tot que un més específic, Esclanyà.

Sra. Aupí:  Què seria el tercer?

Sr. Xavier Rocas:  No, el tercer.

Sra Aupí:  O sigui més guàrdies a davant de les escoles, és un tema de trànsit urbà.

Sr. Secretari:  És un tema de seguretat pública.

Sr. Xavier Rocas:  Bé, no sé com ho veieu, però potser seria més com un tema de seguretat pública que hi hagi més policia.

Consellers:  Sí.

Sra. Aupí:  Sí, no és de camí, no és una seguretat vial, demana policia, demana que els carrers estiguin amb més voreres?

Pol:  No, que hi hagi més policies als llocs.

Sra. Aupí:  Per tant seria com el tercer, ho podríem incloure a dins del tercer, et sembla?

Pol:  Sí.

Sra. Aupí:  Deixen només tres temes?  Doncs heu de votar aquests tres temes:

 • Carril bici que travessi el poble.
 • Civisme: mesures de civisme.
 • Més policia urbana i més presència a les escoles.

Anem a votar el carril bici, un vot.  Mesures de més civisme per la població, vuit vots.  I més policia urbana i presència a les escoles, set vots.  Doncs, el primer tema que quedaria seria el de civisme, el segon el de més policia urbana i més aviat davant de les escoles i el tercer el del carril bici que a travessi el poble. El següent centre Sant Jordi.

Intervé la Marina Cruz manifestant que la seva classe voldrien que en el Teatre Municipal fessin obres amb més idiomes, que no fossin només en català i castellà, que també n’hi haguessin en anglès.

Intervé en Josep Llimona manifestant que a la seva classe han parlat de construir un menjador social, perquè ara que estem en crisis hi ha molts pobres.

Sra. Aupí:  Molt bé, com que tenim dos alumnes del Sant Jordi, anem a votar aquestes dues propostes,

 • Obres d’idiomes al Teatre Municipal de Palafrugell.
 • Menjador social.

Primer tema, més obres amb altres idiomes, tres vots.  I menjador social, tretze vots.  per tant amb el Sant Jordi ens quedaríem amb el segon tema que és el menjador social.  Passem al Vedruna.

Intervé en Marc Sánchez manifestant que el tema proposat per la meva classe ha sigut cultura, lleure i esport, millorar la convivència entre els alumnes de Palafrugell per mitjà de diferents activitats, trobades entre alumnes de diferents centres, realització d’activitats no competitives conjuntes entre escoles, col·laborar amb entitats del poble, creació de més espais de trobada gratuïts, ja que la majoria són de pagament, fem un bon ambient.

Sra. Aupí:  Ho ha intentat resumir.

Sr.Secretari:  Cultura, esport i lleure.

Sra. Aupí:  Val, segon tema.

Intervé en Pau Zamora manifestant que la seva classe ha decidit de proposar un tema d’entorn més net, més agradable i més natural i més ben protegit.

Sra. Aupí:  Més net, més natural i més protegit.

Intervé en Mar Torrecillas manifestant que el tema proposat per la seva classe és la seguretat ciutadana a Palafrugell.  Creiem que és necessari millorar la vigilància als carrers, parcs i espais públics del poble, perquè pensem que si prenen substàncies il·legals, hi ha robatoris de motos o rodes i també creiem molt necessari la conservació del mobiliari urbà, perquè Palafrugell és de tots i hem de tenir-ne cura.

Intervé l’Eduard Agramunt manifestant que el tema que ha proposat la seva classe és la circulació, afavorir el desplaçament tant de les persones, com dels vehicles, millorar el tràfic, fer més carrils bici per poder anar amb bicicleta, revisar les voreres, ja que algunes estan forades o els hi falten rajoles i mirar els carrers en mal estat.

Sra. Aupí:  Molt bé tenim els quatre temes, repeteixo,

 • Millorar la convivència i col·laboració entre els alumnes i col·laboració entre els alumnes i espais gratuïts, sobretot fixant-nos en cultura, esport i lleure, si dic alguna cosa malament m’ho dieu.
 • Procurar un entorn més net, més natural i més protegit.
 • Seguretat ciutadana i conservació del mobiliari urbà.
 • Fa referència a la circulació, trànsit, carril bicis, voreres.

Anem a votar-los.  Primer tema a la millora de la convivència i a la col·laboració i més espais gratuïts, cap vot.  Segon tema, entorn més net, més natural i més protegit, sis vots.  Tercer, seguretat ciutadana i conservació del mobiliari urbà, cinc vots.  I l’últim, circulació, trànsit, carrils bicis, voreres, quatre vots.

Per tant, el que escolliu és l’entorn més net, més natural i més protegit a Palafrugell amb sis vots.

Mirarem els altres i ara veurem quins ens queden.  Repassarem els temes:

 • Carrils bicis i propers a les escoles.
 • Més bancs al carrer.
 • Més civisme i actuacions sobre civisme,
 • Menjador social.
 • Tenir cura del medi ambient, un entorn més net , més natural i protegit.

Teniu clar quin escollireu.  Votem?

Sr. Xavier Rocas:  Jo simplement vull dir que felicito als nens i nenes perquè heu triat uns temes molt i molt interessants.  Potser estaria bé que us ho penseu una miqueta, penseu que el tema que triareu serà el que parlarem el proper dia.

Sra. Aupí:  Penseu que ara segons quedin amb ordre de puntuació, el tema més puntuat serà el de la primera reunió del Consell, el segon més puntuat serà a la segona reunió i així.  Passem a votar?  Per tant el tema que tractarem al proper Consell dels Infants que serà al mes de febrer serà sobre civisme, el següent serà sobre el menjador social i si fem un tercer serà tenir cura del medi ambient i el quart seria el del carril bici i el del bancs al carrer no ha tingut vots i per tant aquest no sé què en opina el secretari i el regidor i l’interventor, però crec que aquest quedaria anul·lat no?

Secretari:  Sí, quedaria descartat.

Sra. Aupí:  Quedaria descartat i per tant per aquest curs ja tenim temes i pel proper podem començar amb un dels pendents o bé decidir com ho volem fer, si continuar o proposar de nous, sí?

Sr. Xavier Rocas:  Per tant a la propera convocatòria el tema que s’hauria de treballar és el tema del civisme.

6.-  REGLAMENT INTERN DEL FUNCIONAMENT DEL CONSELL DELS INFANTS.

Secretari:  Se us dóna el reglament del funcionament del Consell dels Infants, aquest reglament intern és un esborrany.  Aquest esborrany es perquè els col·legis us el mireu i feu les observacions, esmenes o propostes que estimeu convenients, tenim ara fins el mes de febrer per mirar-lo amb calma i tranquil·litat i a partir d’aquí per formular les propostes de millora, sobre aquest reglament intern que ha redactat l’àrea d’Educació i que teniu adjuntat com a documentació a l’expedient que us hem donat a cada membre del Consell d’Infants.

7.-  TORN OBERT DE PARAULES.

Secretari:  L’últim punt és el torn obert de paraules que les iniciaria el regidor delegat d’Educació el senyor Xavier Rocas.

Sra. Xavier Rocas:  Bé, simplement en primer lloc agrair la vostra assistència i participació, penso que els temes que han sortit són molt interessants i alguns més genèrics, d’altres una mica més particulars, en tot cas jo el que us demanaria seria que a mesura que els aneu treballant a la classe i que aneu rumiant sobre ells, doncs penseu què pot fer l’Ajuntament al respecte, perquè l’Ajuntament potser amb aquests temes no pot actuar de la mateixa manera amb uns o amb els altres i per tant a l’hora de fer les propostes doncs que tinguem també present això, a veure com l’Ajuntament pot d’alguna manera actuar amb els temes que a vosaltres us preocupen i us interessen més.  Jo ara ja no diria res més, en tot cas donaria un torn de paraules als consellers i conselleres, a vosaltres, perquè expresseu el que vulgueu, el que us sembla, se us ha fet pesat, se us ha fet curt, etc..  el que creieu que heu de dir.

La Júlia:  A mi se m’ha fet curt, em pensava que seria més llarg.

Sr. Xavier Rocas:  molt bé, això vol dir que t’ho has passat bé.

Conseller:  Jo m’ho he passat molt bé i se m’ha fet molt curt perquè m’ha fet sentir com una persona molt important, m’ha fet sentir no com un més sinó com quelcom més, no m’ha fet sentir normal, això m’ha agradat moltíssim, ha estat una experiència que mai oblidaré.

Sr. Xavier Rocas:  Com et dius perdona.

Secretari:  Eduard Agramunt.

Sr. Xavier Rocas:  Eduard, doncs home ens fa molt feliç que ens diguis això, una mica la idea de crear el Consell dels Infants és que vosaltres que encara sou nens i nenes també sou ciutadans de Palafrugell i per tant, ens interessa com Ajuntament, saber què penseu i per tant, tu t’has sentit important però nosaltres penso que els que estem aquí també, perquè d’alguna manera poder actuar amb vosaltres d’una manera directa.

Elena:  Jo al principi estava una miqueta nerviosa perquè no sabia com fer-ho però al final ho he entès una miqueta millor i ja sé com explicar-me una miqueta millor.

Sr. Xavier Rocas:  Suposo que això ho explicareu a les respectives classes i d’alguna manera ho haureu de transmetre als vostres companys i companyes, penseu que ha sigut un Consell bastant fàcil, perquè hi ha força diferència entre un plenari de l’Ajuntament.

La gran diferència entre un plenari és com que els components són diferents grups polítics, hi ha la gent del govern i la gent de l’oposició i la funció bàsica de l’oposició d’alguna manera és apretar i dir allò que fa malament el govern per intentar millorar-ho, aquí en tot cas, tots remem cap a intentar millorar, cap a tenir-ho més fàcil.  El públic també pot participar, si algú vol dir alguna cosa endavant.

Sra. Aupí: Ara quan marxeu, les carpetes us les podeu emportar, penseu que no tothom té aquestes carpetes que són de l’Ajuntament, són les oficials, val, per tant us les podeu quedar, però les cartolines les heu de deixar aquí, perquè les guardarem només per vosaltres, aquestes cartolines de vot seran desades a l’Ajuntament pel proper Consell dels Infants.

Secretari:  Que serà el mes de febrer de 2013.

Sr. Xavier Rocas:  Ja en el seu moment rebreu la seva convocatòria formal, i l’ordre del dia.  Quin serà el primer punt de l’ordre del dia, a veure què us sembla?  Ho hem comentat, a veure.

Conseller:  El civisme.

Sr. Xavier Rocas:  No, això serà el tema central, però el primer punt de l’ordre del dia quin serà?

Conseller:  Validar l’acta d’aquest Consell d’Infants.

Sr. Xavier Rocas:  Sí senyor, molt bé, el primer que farem serà validar, com ha dit molt bé el vostre company, l’acta, la reunió que hem fet avui.  Molt bé, doncs si no hi ha cap més intervenció es tanca el Consell dels Infants per avui.